АдукацыяСярэднюю адукацыю і школы

Лірыка Буніна, яе філасафічнасць, лаканізм і вытанчанасць

Лірыка Буніна займае даволі значнае месца ў яго творчасці, нягледзячы на тое, што вядомасць Іван Аляксеевіч набыў у першую чаргу як празаік. Аднак сам Іван Бунін сцвярджаў, што ён найперш паэт. Шлях у літаратуры гэтага аўтара пачаўся менавіта са вершаў.

Варта адзначыць, што лірыка Буніна праходзіць праз усю яго творчасць і характэрная не толькі для ранняга этапу развіцця яго мастацкай думкі. Своеасаблівыя вершы Буніна, непаўторныя па сваім мастацкім стылі, складана зблытаць з творамі іншых аўтараў. У гэтым індывідуальным стылі знайшло адлюстраванне светапогляд паэта.

Першыя вершы Буніна

Калі Івану Аляксеевічу споўнілася 17 гадоў, было апублікавана яго першы верш у часопісе "Радзіма". Называецца яно "Вясковы жабрак". У гэтым творы паэт расказвае пра сумным стане, у якім знаходзілася ў той час руская вёска.

Ад пачатку літаратурнай дзейнасці Івана Аляксеевіча лірыка Буніна характарызуецца сваім асаблівым стылем, манерай і тэмамі. Многія яго вершы ранніх гадоў адлюстроўваюць стан душы Івана Аляксеевіча, яго тонкі ўнутраны свет, багаты адценнямі пачуццяў. Ціхая разумная лірыка Буніна гэтага перыяду нагадвае размову з блізкім сябрам. Аднак яна ўражвала сучаснікаў артыстызмам і высокай тэхнікай. Шматлікія крытыкі захапляліся паэтычным дарам Буніна, майстэрствам аўтара ў галіне мовы. Варта сказаць, што Іван Аляксеевіч запазычыў мноства дакладных параўнанняў і эпітэтаў з твораў народнай творчасці. Паўстоўскі высока цаніў Буніна. Ён казаў, што кожны радок яго выразная, нібы струна.

У раннім творчасці сустракаецца не толькі пейзажная лірыка Буніна. Вершы яго прысвечаны таксама грамадзянскай тэматыцы. Ён ствараў творы пра цяжкую долі народа, усёй сваёй душой прагнуў пераменаў да лепшага. Напрыклад, у вершы пад назвай "Запусценне" стары дом кажа Івану Аляксеевічу, што ён чакае "разбурэння", "смелых галасоў" і "магутных рук" для таго, каб жыццё заквітнела ізноў "з пылу на магіле".

"Лістапад"

Першы паэтычны зборнік гэтага аўтара называецца "Лістапад". Ён з'явіўся ў 1901 годзе. У гэты зборнік была ўключана аднайменная паэма. Бунін развітваецца з дзяцінствам, з уласцівым яму светам мараў. У вершах зборніка радзіма паўстае ў выдатных карцінах прыроды. Яна выклікае мора эмоцый і пачуццяў.

У пейзажнай лірыцы Буніна найбольш часта сустракаецца вобраз восені. Менавіта з яго пачалося творчасць яго як паэта. Гэты вобраз да канца жыцця будзе асвятляць сваім залатым ззяннем вершы Івана Аляксеевіча. Восень у паэме "Лістапад" "ажывае": хвояй і дубам пахне лес, які высах за лета ад сонца, і восень уступае ў свой "церам" "тихою ўдавой".

Блок адзначаў, што так ведаць і любіць родную прыроду, як Бунін, мала хто ўмее. Ён жа дадаваў, што Іван Аляксеевіч прэтэндуе на тое, каб заняць адно з цэнтральных месцаў у рускай паэзіі. Адметнай рысай як лірыкі, так і прозы Івана Буніна стала багатае мастацкае ўспрыманне роднай прыроды, свету, а таксама чалавека ў ім. Горкі параўноўваў гэтага паэта па майстэрству ў стварэнні пейзажу з самім Левітанам. Ды і шматлікім іншым літаратарам і крытыкам прыйшлася па душы лірыка Буніна, яе філасафічнасць, лаканізм і пошукі.

Прыхільнасць паэтычнай традыцыі

Іван Аляксеевіч жыў і тварыў на рубяжы 19-20 стст. У гэты час у паэзіі актыўна развіваліся розныя мадэрнісцкіх плыні. Словотворчество было ў модзе, ім займаліся многія аўтары. Для выражэння сваіх пачуццяў і думак яны шукалі вельмі незвычайныя формы, чым парой шакавалі чытачоў. Аднак Іван Бунін прытрымліваўся класічных традыцый рускай паэзіі, якія ў сваёй творчасці развівалі Тютчев, Фет, Палонская, Баратынский і іншыя. Іван Аляксеевіч ствараў рэалістычныя лірычныя вершы і зусім не імкнуўся да мадэрнісцкага эксперыментаў са словам. Паэту цалкам хапала падзей рэчаіснасці і багаццяў рускай мовы. Асноўныя матывы лірыкі Буніна застаюцца ў цэлым традыцыйнымі.

"Прывіды"

Бунін классичен. Гэты аўтар увабраў у сваю творчасць ўсё велізарнае багацце рускай паэзіі 19 стагоддзі. Бунін часта падкрэслівае ў форме і змесце гэтую пераемнасць. Так, у вершы "Прывіды" Іван Аляксеевіч дэманстратыўна заяўляе чытачу: "Не, мёртвыя не памерлі для нас!" Для паэта зоркасць да зданям азначае адданасць якія пайшлі. Аднак гэта ж твор сведчыць пра тое, што Бунін чула рэагуе на найноўшыя з'явы ў айчыннай паэзіі. Акрамя таго, яго цікавяць паэтычныя інтэрпрэтацыі міфа, усе падсвядомае, іррацыянальнае, сумна-музычнае. Менавіта адсюль - вобразы арф, зданяў, дрымотных гукаў, а таксама адмысловая напеўнасцю, роднасная Бальмонта.

Трансфармацыя пейзажнай лірыкі ў філасофскую

Бунін у сваіх вершах спрабаваў знайсці сэнс жыцця чалавека, гармонію свету. Ён сцвярджаў мудрасць і вечнасць прыроды, якую лічыў невычэрпнай крыніцай прыгажосці. Гэта асноўныя матывы лірыкі Буніна, якія праходзяць праз усе яго творчасць. У Івана Аляксеевіча жыццё чалавека заўсёды паказана ў кантэксце прыроды. Паэт быў упэўнены ў тым, што ўсё жывое разумна. Ён сцвярджаў, што нельга казаць пра прыроду, асобнай ад нас. Бо любое, нават самае нязначнае рух паветра - гэта рух нашага жыцця.

Паступова пейзажная лірыка Буніна, асаблівасці якой мы адзначылі, ператвараецца ў філасофскую. Для аўтара ў вершы цяпер галоўнае - думка. Мноства тварэнняў Івана Аляксеевіча прысвечана тэме жыцця і смерці. Вельмі разнастайная у тэматычным дачыненні філасофская лірыка Буніна. Вершы яго, аднак, нярэдка цяжка бывае абкласці ў рамкі нейкай адной тэмы. Пра гэта варта сказаць асобна.

Тэматычныя мяжы вершаў

Кажучы пра лірыку Івана Аляксеевіча, складана дакладна вызначыць тэмы яго паэзіі, так як яна ўяўляе сабой сукупнасць розных тэматычных граняў. Можна вылучыць наступныя грані:

  • вершы пра жыццё,
  • аб яе радасці,
  • пра дзяцінства і юнацтва,
  • пра тугу,
  • аб адзіноце.

Гэта значыць Іван Аляксеевіч пісаў у цэлым пра чалавека, пра тое, што яго хвалюе.

"Вечар" і "Раскрылі неба"

Адной з такіх граняў з'яўляюцца вершы пра свет чалавека і свеце прыроды. Так, "Вечар" - твор, напісанае ў форме класічнага санета. І ў Пушкіна, і ў Шэкспіра можна знайсці філасофскія санеты і санеты пра каханне. У Буніна ж у гэтым жанры апеты свет прыроды і свет чалавека. Іван Аляксеевіч пісаў, што мы заўсёды толькі ўспамінаем пра шчасце, аднак яно знаходзіцца паўсюль. Магчыма, гэта "сад восеньскі за адрынай" і што льюцца ў акно чыстае паветра.

Людзі не заўсёды здольныя зірнуць на звыклыя рэчы незвычайным поглядам. Мы часта проста не заўважаем іх, і шчасце выслізгвае ад нас. Аднак ад зоркага погляду паэта ні птушка, ні воблака не вырвецца. Менавіта гэтыя простыя рэчы прыносяць шчасце. Формула яго выказана ў апошняй радку гэтага твора: "Я бачу, чую, шчаслівы. Усё ўва мне".

У гэтым вершы пераважае вобраз неба. З гэтым чынам звязана, у прыватнасці, зацвярджэнне вечнасці прыроды ў лірыцы Буніна. Ён з'яўляецца лейтматывам ва ўсім паэтычнай творчасці Івана Аляксеевіча. Неба ўвасабляе жыццё, паколькі яно вечна і незвычайна. Вобраз яго абмаляваны, напрыклад, у вершы "Раскрылі неба". Тут гэта цэнтр разважанняў пра жыццё. Аднак вобраз неба цесна звязаны і з іншымі вобразамі - святла, дня, бярозы. Усе яны быццам асвятляюць твор, а бяроза надае вершу белы атласны святло.

Адлюстраванне сучаснасці ў лірыцы Буніна

Характэрна, што калі ў Расеі ўжо пачалася рэвалюцыя, яе працэсы не знайшлі адлюстравання ў паэтычнай творчасці Івана Аляксеевіча. Ён заставаўся верным філасофскай тэме. Паэту важней было ведаць не тое, што адбываецца, а чаму гэта адбываецца з чалавекам.

Іван Аляксеевіч сучасныя праблемы суадносіў з вечнымі паняццямі - жыцця і смерці, дабра і зла. Спрабуючы знайсці ісціну, ён звяртаўся ў сваёй творчасці да гісторыі розных народаў і краін. Так з'явіліся вершы пра антычных божышчаў, Буды, Магамета.

Паэту важна было зразумець, па якім агульным законам развіваецца асобная асобу і грамадства ў цэлым. Ён прызнаваў, што наша жыццё на зямлі - гэта толькі адрэзак вечнага існавання Сусвету. Адсюль з'яўляюцца матывы лёсу і адзіноты. Іван Аляксеевіч прадчуваў будучую катастрофу рэвалюцыі. Ён лічыў, што гэта найвялікшае няшчасьце.

Іван Бунін імкнуўся зазірнуць за грань рэальнасці. Яго цікавіла загадка смерці, дыханне якой можна адчуць у многіх вершах гэтага аўтара. Разбурэнне дваранства як класа, зьбядненьне панскіх маёнткаў выклікалі ў яго пачуццё безвыходнасці. Аднак, нягледзячы на песімізм, Іван Аляксеевіч бачыў выхад, які заключаецца ў зліцці чалавека з прыродай, у яе вечнай прыгажосці і спакоі.

Вельмі шматгранная лірыка Буніна. Коратка ў рамках аднаго артыкула можна адзначыць толькі асноўныя яе асаблівасці, прывесці толькі некалькі прыкладаў. Скажам пару слоў і пра любоўнай лірыцы гэтага аўтара. Яна таксама вельмі цікавая.

любоўная лірыка

У творах Буніна тэма кахання - адна з найбольш часта сустракаемых. Іван Аляксеевіч і ў вершах, і ў прозе нярэдка апяваў гэта пачуццё. Паэзія кахання ў гэтага аўтара апярэджвае вядомы цыкл апавяданняў Буніна "Цёмныя алеі".

Прысвечаныя гэтай тэме верша адлюстроўваюць розныя адценні любоўнага пачуцця. Напрыклад, твор "Смутак павек зіхатлівых і чорных ..." напоўнена смуткам развітання з каханай.

"Смутак павек зіхатлівых і чорных ..."

Гэты верш складаецца з двух строф. У першай з іх аўтар успамінае каханую, вобраз якой да гэтага часу жыве ў яго душы, у яго вачах. Аднак лірычны герой з горыччу ўсведамляе, што маладосць прайшла, і ранейшую каханую ўжо не вярнуць. Яго пяшчота ў апісанні дзяўчыны падкрэсліваюць розныя сродкі выразнасці, напрыклад метафары ( "смутак павек", "агонь вачэй", "алмазы слёз") і эпітэты ( "вочы нябесныя", "слёзы непакорлівыя", "вейкі зіхатлівыя").

У другой строфы верша лірычны герой задумваецца пра тое, чаму каханая дагэтуль прыходзіць да яго ў сне, а таксама ўзгадвае захапленне ад сустрэчы з гэтай дзяўчынай. Гэтыя разважанні выяўляюцца ў творы рытарычнымі пытаннямі, на якія, як вядома, адказу не варта.

"Што наперадзе?"

Яшчэ адзін верш на любоўную тэму - "Што наперадзе?" Яно напоўнена атмасферай спакою і шчасця. На пытанне "Што наперадзе?" аўтар адказвае: "Шчаслівы доўгі шлях". Лірычны герой разумее, што яго чакае шчасце са сваёй каханай. Аднак ён з сумам думае пра мінулае, не жадае яго адпускаць.

Лірыка Буніна: асаблівасці

У заключэнне пералічым асноўныя рысы, якія ўласцівы лірычнай паэзіі Буніна. Гэта яркасць дэталяў, імкненне да апісальнай падрабязнасці, лаканізм, класічная прастата, паэтызацыя вечных каштоўнасцяў, у асаблівасці роднай прыроды. Акрамя таго, для творчасці гэтага аўтара характэрна пастаяннае зварот да сімволікі, багацце падтэксту, цесная сувязь з рускай прозай і паэзіяй, прыцягненне да філасафічнасць. Нярэдкія ў яго пераклічкі са сваімі ўласнымі апавяданнямі.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 be.birmiss.com. Theme powered by WordPress.